• Conveyor Belt Service

Disclaimer

  • In deze disclaimer wordt verstaan onder:

– de eigenaar: de eigenaar van de website;
– gebruik(en): alle denkbare handelingen;
– u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
– de inhoud: alle in de website aanwezige inhoud;

  • Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
  • De inhoud is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
  • De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
  • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
  • Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

 
GEBRUIKSVOORWAARDEN

De informatie op deze site is te goeder trouw (“as is”) opgenomen, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. In geen enkel geval zal REMA TIP TOP Material Handling aansprakelijk kunnen worden gesteld door een partij voor enige directe, indirecte, speciale, gevolg- of andere schade die voortvloeit uit of veroorzaakt worden door gebruik van de website van REMA TIP TOP Material Handling, inclusief maar niet beperkt tot winstverlies, onderbreking van de bedrijfsvoering, verlies van programmatuur of andere data op uw  informatieverwerkende systemen of dergelijke.

Geen garantie kan worden gegeven dat wat er op deze website of server (waarop deze site beschikbaar is gemaakt) staat, vrij is van virussen of andere schadelijke componenten. TSN wijst elke aansprakelijkheid af mochten er virussen of andere schadelijke componenten via of door deze website naar andere websites, servers, uw computer of elders worden verspreid.

REMA TIP TOP Material Handling garandeert niet dat de inhoud van de website juist, actueel en volledig is. Wij behouden ons het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze website aan te brengen of de toegang tot deze site te beëindigen.

 
HANDELSMERKEN

Het handelsmerk TSN®, het TSN logo en de namen van de producten van TSN zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Transportbanden Service Nederland BV. REMA TIP TOP Material Handling is een handelsnaam van Transportbanden Service Nederland BV. 
Alle andere productnamen die op de website van REMA TIP TOP Material Handling voorkomen kunnen handelsmerken of  bedrijfsnamen zijn en zijn gebruikt onder licentie en toestemming van hun eigenaren. Onbevoegd gebruik van handelsmerken zou rechten van verschillende rechthebbenden kunnen schenden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming mag niets aan de websites van REMA TIP TOP Material Handling worden ontleed noch enig handelsmerk van REMA TIP TOP Material Handling worden gebruikt.

 
NADERE INFORMATIE

Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen.

 

Copyright © 2012 REMA TIP TOP Material Handling